Back to top

WEDSTRIJDREGLEMENT – Eten is feest! Award

Download het reglement
 

1.IDENTIFICATIE

1.1.Deze Wedstrijd wordt u aangeboden, onder de hierna opgenomen voorwaarden, door Unilever Food Solutions Belgium nv, met zetel te Humaniteitslaan 292, 1190 Vorst, met ondernemingsnummer: 0438.390.312 en JAVA Foodservice bvba, met zetel te Wingepark 10, 3110 Rotselaar, met ondernemingsnummer: 0426.511.473

2.DEFINITIES

2.1.Voor de toepassing van huidig Wedstrijdreglement wordt onder volgende termen, aangeduid met een hoofdletter, het volgende begrepen:

 • “Wedstrijd” zal betekenen de Wedstrijd beschreven in huidig Wedstrijdreglement ook gekend onder de benaming “Eten is feest! Award”.

 • “Wedstrijdreglement” zal betekenen onderhavig reglement houdende de voorwaarden betreffende de Wedstrijd.

 • “Organisator” zal betekenen Unilever Food Solutions Belgium nv, met zetel te Humaniteitslaan 292, 1190 Vorst, met ondernemingsnummer: 0438.390.312 en JAVA Foodservice bvba, met zetel te Wingepark 10, 3110 Rotselaar, met ondernemingsnummer: 0426.511.473, samen

 • “Kandidaat” zal betekenen elke onderscheiden vestiging van een rechtspersoon dewelke een erkende ouderenvoorziening, in de zin van het woonzorgdecreet, exploiteert en waarbij deze vestiging instaat voor maaltijdbereiding voor haar bewoners onder leiding van een eigen Chef. Rechtspersonen dewelke zich hoofdzakelijk bezighouden met het aanhouden van participaties in zulke rechtspersonen worden uitdrukkelijk uitgesloten als Kandidaat.

 • “Aanmelder” zal betekenen elke natuurlijke persoon, dewelke op het moment van het aanmelden van de Kandidaat de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die contractueel verbonden is met een Kandidaat die hij / zij aanmeldt;

 • “Chef” zal betekenen de natuurlijke persoon dewelke contractueel verbonden is met de Kandidaat die aangemeld wordt en die bij deze Kandidaat voor de aangemelde vestiging instaat, en verantwoordelijk is voor de samenstelling en bereiding van de maaltijden;

3.DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

FASE 1: Aanmelding

3.1.Elke Aanmelder heeft de mogelijkheid om de Chef van de Kandidaat waar hij / zij werkzaam is aan te melden door de vragenlijst beschikbaar op het domein www.etenisfeest.be volledig en correct in te vullen. De aanmelding dient op straffe van onontvankelijkheid minstens de volgende informatie te bevatten:

 • Naam / voornaam / telefoon / functietitel / adres / mailadres van de Aanmelder;

 • Identificatie van de Chef;

 • Identificatie van de kandidaat en (indien er verschillende vestigingen zijn) identificatie van de vestiging;

 • Titel van de idee;

3.2.De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bijkomende informatie op te vragen indien de vragenlijst onvoldoende duidelijkheid schept over de deelname van de Kandidaat aan de Wedstrijd en / of het naleven van de voorwaarden van het Wedstrijdreglement.

Antwoorden op deze vragen dienen de Organisator binnen de termijn van deelname te bereiken op straffe van verval van de nominatie.

FASE 2: Procedure na aanmelding

3.3.Samen met een correcte en volledig duidelijke nominatie van een Chef en een Kandidaat zal de Aanmelder, op straffe van verval van de aanmelding, haar idee tot verbetering van het welzijn van de bewoners op culinair vlak bezorgen aan de Organisator na nominatie van de Chef.

3.4.De idee dient door de Aanmelder op straffe van onontvankelijkheid uiterlijk op 01.08.2019, 23:59, bezorgd te worden aan de Organisator.

Ideeën tot verbetering van het welzijn van bewoners worden geldig geacht indien zij in relatie staan tot de maaltijden van de bewoners. De Idee kan een bestaand project ondersteunen dan wel een geheel nieuw initiatief uitmaken.

Zulke ideeën kunnen betrekking hebben op diverse aspecten van de maaltijd zoals het culinaire, het sociale en / of de beleving ervan en zullen hoger gerangschikt worden indien zij erin slagen de diverse aspecten te combineren:

 • Culinair: Chefs spelen een belangrijke rol in het leven van bewoners in een woonzorgcentrum, de maaltijd is namelijk het hoogtepunt van de dag. Heb jij een leuk idee waar je je bewoners culinair mee wil verassen? Een mosselfestijn, een pop-up soepbar, een pensenkermis …

 • Sociaal: Vereenzaming is jammer genoeg een voorkomend iets bij onze vergrijzende bevolking. Wil jij sociaal een meerwaarde bieden voor de bewoners zodat er meer contacten zijn tijdens het eetmoment?

 • Beleving: Voeding beleef je met al je zintuigen. Zou je een metamorfose willen van je eetzaal of denk je aan een ander leuk concept om de beleving te stimuleren van je bewoners tijdens de maaltijd?

3.5.De Organisator zal bij het beoordelen van de ideeën volgende criteria hanteren:

 • Originaliteit, waarbij ideeën dewelke geacht worden te vallen binnen een normale bedrijfsvoering als weinig origineel worden beschouwd;

 • De meerwaarde dewelke de idee biedt aan de bewoners van de Kandidaat of ouderen wonende nabij de Kandidaat;

 • Haalbaarheid;

 • Reproduceerbaarheid;

 • Culinariteit;

 • Combinatie van de verschillende aspecten van de maaltijd;

 • Overeenstemming met het Wedstrijdreglement;

3.6.Na het verstrijken van de nominatietermijn zal een jury aangesteld door de Organisator alle geldig ingediende kandidaturen beoordelen en maximaal tien (10) ideeën selecteren waarbij zij gebruik zal maken van voormelde criteria. De Kandidaat zal vervolgens worden uitgenodigd om het weerhouden idee mondeling te verdedigen voor de jury.

FASE 3: Procedure voor de top 3

3.7.Binnen een redelijke termijn na de selectie van maximaal tien (10) ideeën en de mondelinge bijkomende verdediging zal de jury overgaan tot het selecteren van drie (3) ideeën door het toekennen van een score op elk van de criteria vermeld onder artikel 3.4, en voor zover als mogelijk voor een bepaald idee.

3.8.Na de selectie van de drie (3) best scorende ideeën door de jury zal de Organisator de geselecteerde Kandidaten in kennis stellen van hun selectie en haar uitnodigen voor deelname aan de JAVA Foodservice beurs dewelke zal plaatsvinden op 11 en 12 september 2019. De Organisator behoudt zich het recht voor om in deze fase voorwaarden op te leggen teneinde een effectieve uitvoering van de idee te garanderen ingeval van winst.

3.9.Indien één Kandidaat weigert nuttig gevolg te verlenen aan deze uitnodiging, voorafgaand aan de JAVA Foodservice beurs haar kandidatuur intrekt of weigert de gestelde voorwaarden te aanvaarden, zal de Kandidaat die daarop volgend het best gerangschikt was uitgenodigd worden.

3.10.Tijdens de JAVA Foodservice beurs zullen de bezoekers van de beurs, op een door de Organisator vastgestelde wijze, uitgenodigd worden om hun stem uit te brengen voor één van de drie ideeën. Elk bezoeker van de beurs zal slechts éénmaal een stem kunnen uitbrengen. De winnaar van de Wedstrijd is de Kandidaat met de meeste stemmen. Ingeval van staking van stemmen zal de jury discretionair beslissen welke Kandidaat wint.

4.DE PRIJZEN EN DE VOORWAARDEN DAARAAN VERBONDEN

4.1.De prijzen te winnen, onder voorwaarden van dit Wedstrijdreglement, zijn de volgende:

 • 1x – voor een Kandidaat - een maximaal doelgebonden bedrag van € 10.000,00 voor de Winnaar van de Wedstrijd;

 • 3 x - voor drie Chefs - een culinaire opleiding aan de School of Gastrologic Sciences and Primary Food School te Rome tussen 07 en 11 oktober 2019 voor de Chefs van de Kandidaten die de top 3 uitmaken. Deze prijs omvat: kosten van inschrijving, verblijf in een nabijgelegen hotel (*** - standaardkamer met ontbijt), vliegreis (economy class – heen en terug), transport van en naar de luchthaven. Deze prijs omvat geen andere kosten verbonden aan het verblijf van de Chef;

4.2.Door deelname en medewerking aan de Wedstrijd verbindt de Kandidaat-Winnaar zich ertoe om ingeval van winst het bedrag van € 10.000,00 exclusief in te zetten ter realisatie van de idee (op de desbetreffende vestiging). De prijs zal slechts worden overgemaakt aan de Kandidaat-Winnaar nadat de Kandidaat-Winnaar door het aanleveren van afdoend bewijs heeft aangetoond dat hij de idee integraal zal realiseren na ontvangst van de gelden en daarbij alle gestelde voorwaarden zal naleven.

 • De idee dient alleszins opgestart te worden uiterlijk tegen 31.12.2019.

 • De Kandidaat-winnaar zal controle op de naleving van deze verplichting mogelijk maken door de Organisator uit te nodigen voor een fysiek bezoek en haar, op eerste eenvoudig verzoek, alle relevante stukken te bezorgen dewelke aantonen dat de idee integraal gerealiseerd werd in overeenstemming met de gestelde voorwaarden en het Wedstrijdreglement.

 • Indien tijdens het fysiek bezoek wordt vastgesteld dat de idee niet, niet tijdig of niet integraal zal gerealiseerd worden, of indien er onvoldoende / geen stukken worden bezorgd dewelke de uitvoering van de idee (in overeenstemming met de voorwaarden) aantonen, heeft de Organisator steeds het recht om op eerste verzoek de terugbetaling te vorderen van de integrale som van € 10.000,00, of een deel daarvan.

4.3.Prijzen zijn steeds verbonden aan de Kandidaat en / of de Chef en zijn niet overdraagbaar.

4.4.De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet.

4.5.Eén Kandidaat kan slechts één idee indienen en dit idee kan niet gewijzigd worden na selectie ervan door de jury.

4.6.Indien er meerdere Chefs verbonden zijn aan een Kandidaat kan slechts één Chef de opleiding winnen.

4.7.Indien de winnende idee een bedrag lager dan de maximumprijs van € 10.000,00 omvat zal het saldo niet uitgekeerd worden en zal de Organisator het saldo inzetten op de volgende editie van de Wedstrijd.

4.8.Indien de winnende idee een bedrag hoger dan de maximumprijs van € 10.000,00 vereist blijft de prijs gelimiteerd tot € 10.000,00 en zal de bijkomende voorwaarde worden opgelegd aan de Kandidaat om de vereiste opleg te garanderen alvorens de prijs uit te keren.

5.BIJZONDERDE VOORWAARDEN

5.1.De Aanmelder garandeert door aanmelding van een Kandidaat dat de Kandidaat voorafgaand op de hoogte werd gesteld van de aanmelding en dat de Kandidaat de aanmelding en het wedstrijdreglement uitdrukkelijk aanvaardde voorafgaand aan de aanmelding.

5.2.Voor zover als nodig maakt de Aanmelder zich sterk voor de Kandidaat en erkent hij / zij de mogelijkheid van de Organisator om de Kandidaat te contacteren in het kader van haar kandidatuur.

5.3.De Aanmelder en de Kandidaat garanderen dat de idee (en de concrete uitvoering daarvan) geen schending uitmaakt van rechten van derden, waaronder o.a. houders van intellectuele rechten. In voorkomend geval zullen de Aanmelder en de Kandidaat de Organisator vrijwaren voor enige en alle vorderingen dewelke opzichtens de Organisator zouden gesteld worden en die rechtstreeks of onrechtstreeks hun grondslag vinden in de overtreding van de geboden garantie.

5.4.De Aanmelder en de Kandidaat verlenen door deelname aan de Wedstrijd de Organisator het recht om publiekelijk te communiceren over de idee (en haar uitvoering) en de Kandidaat teneinde de Wedstrijd te promoten, ongeacht het gebruikte medium.

5.5.De Kandidaten dewelke de top 3 uitmaken wordt het recht toegekend om te publiekelijk te communiceren over hun deelname aan de Wedstrijd met dien verstande dat deze communicatie steeds vergezeld dient te zijn van de logo’s verbonden aan de Wedstrijd evenals de logo’s van de organisator.

6.DUUR VAN DE WEDSTRIJD

6.1.Deelname aan de Wedstrijd is enkel geldig tot 1 augustus 2019 – 23:59.

7.AANVAARDING

7.1.Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren de Aanmelder en de Kandidaat kennis te hebben genomen van het Wedstrijdreglement en aanvaarden zij elk het Wedstrijdreglement in haar bepalingen en zonder enig voorbehoud. Zij maken zich in die zin tevens sterk voor de Chef.

7.2.Door deelname aan de Wedstrijd aanvaarden de Deelnemer en de Kandidaat dat de Organisator op generlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de Wedstrijd, behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout. De Organisator is aldus niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dewelke zou ontstaan in hoofde van de Aanmelder en de Kandidaat in het kader van de Wedstrijd.

8.VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

8.1.Naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd zal de Organisator persoonsgegevens verstrek in het deelnameformulier verwerken dewelke noodzakelijk zijn om deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken. De volgende categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

 • Identificatiegevens van de Aanmelder, de Chef en eventuele contactpersonen van de Kandidaat

De Organisator verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”).

8.2.In het kader van dit Wedstrijdreglement dient de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke beschouwd te worden. U kan de Organisator steeds bereiken door gebruiken te maken van onderstaande contactgegevens: info@etenisfeest.be.

8.3.De Organisator bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijk instructies ontvangen en de persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van de Organisator en conform de AVG. Deze verwerkers kunnen steeds worden meegedeeld op verzoek.

8.4.De Organisator verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal de Organisator in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in dit Wedstrijdreglement.

8.5.De Organisator verwerkt de persoonsgegevens om de deelname aan de Wedstrijd mogelijk te maken. De verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken;

 • Uitvoering aan de Wedstrijd te geven;

 • Controle uit te voeren op de correcte naleving van de voorwaarden van de Wedstrijd;

 • Correcte levering van de prijzen;

 • Contacteren van de Kandidaten door de Organisator in het kader van direct marketing indien deze daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

De Aanmelder verschaft zelf de persoonsgegevens aan de Organisator en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan.

8.6.De Aanmelder, evenals elke andere betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt over de volgende rechten als betrokkene in de zin van de AVG:

 • i.Recht op inzage;

 • ii.Recht op rectificatie of recht op wissing;

 • iii.Recht op beperking van de verwerking;

 • iv.Recht van bezwaar;

 • v.Recht van gegevensoverdraagbaarheid;

 • vi.Recht op vergetelheid;

 • vii.Recht op het intrekken van je toestemming;

 • viii.Recht om klacht in te dienen;

 • ix.Recht op informatie;

 • x.Recht op transparantie.

De aanvraag tot uitoefening van één der rechten kan gebeuren via een verzoek te richten aan info@etenisfeest.be.

8.7.De Organisator zal de verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het uitvoeren van de Wedstrijd, of langer indien wettelijk vereist.

9.OVERIGE BEPALINGEN

9.1.De Organisator behoudt zich het discretionair recht voor om iedere Kandidaat uit te sluiten van de Wedstrijd en / of de toegekende prijs terug te vorderen, indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met het Wedstrijdreglement of zich schuldig maakt aan fraude of andersoortig oneerlijk gedrag. De beslissingen terzake zijn niet vatbaar voor beroep.

9.2.De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Wedstrijdreglement.

9.3.Indien één of meer bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar zijn of in strijd zijn met andere toepasselijke reglementen, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van deze bepaling niet in het gedrang brengen, maar zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling benadert.

Dit recht tot vervanging van een bepaling wordt discretionair uitgeoefend door de Organisator en is niet vatbaar voor beroep.

9.4.Op alle geschillen aangaande de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing en elk geschil over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van keuze van de Organisator.

10.CONTACT

10.1.Indien de Aanmelder, de Kandidaat of een Chef vragen heeft aangaande het Wedstrijdreglement kan hij / zij zich steeds richten tot de Organisator via het e-mailadres van de Organisator via info@etenisfeest.be.