Back to top

WEDSTRIJDREGLEMENT – Eten is feest! Award 2022

Download het reglement
 

1.IDENTIFICATIE

1.1.Deze Wedstrijd wordt u aangeboden, onder de hierna opgenomen voorwaarden, door Unilever Belgium nv, met zetel te Industrielaan 9, 1070 Anderlecht, met ondernemingsnummer: 0438.390.312 en Sligro Food Group Belgium nv/sa , met zetel te Wingepark 10, 3110 Rotselaar, met ondernemingsnummer: 0638.787.362.

2.DEFINITIES

2.1. Voor de toepassing van huidig Wedstrijdreglement wordt onder volgende termen, aangeduid met een hoofdletter, het volgende begrepen:

 • Wedstrijd” zal betekenen de Wedstrijd beschreven in huidig Wedstrijdreglement ook gekend onder de benaming “Eten is feest! Award”.
 • Wedstrijdreglement” zal betekenen onderhavig reglement houdende de voorwaarden betreffende de Wedstrijd.
 • Organisator” zal betekenen Unilever Belgium nv, met zetel te Industrielaan 9, 1070 Anderlecht, met ondernemingsnummer: 0438.390.312 en Sligro Food Group Belgium nv/sa , met zetel te Wingepark 10, 3110 Rotselaar, met ondernemingsnummer: 0638.787.362, samen.
 • Kandidaat” zal betekenen elke onderscheiden vestiging van een rechtspersoon dewelke een erkende organisatie actief in onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, socioculturele sector en de sector van de aangepaste tewerkstelling, exploiteert en waarbij deze vestiging instaat voor maaltijdbereiding voor haar bewoners onder leiding van een eigen Chef. Rechtspersonen dewelke zich hoofdzakelijk bezighouden met het aanhouden van participaties in zulke rechtspersonen worden uitdrukkelijk uitgesloten als Kandidaat.
 • Deelnemer” zal betekenen elke natuurlijke persoon, dewelke op het moment van het inschrijven van de Kandidaat de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die contractueel verbonden is met een Kandidaat die hij / zij aanmeldt;

3.DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

FASE 1: Inschrijving

3.1. Elke Deelnemer heeft de mogelijkheid om een project van de Kandidaat waar hij / zij werkzaam is aan te melden door de vragenlijst beschikbaar op het domein www.etenisfeest.be/award volledig en correct in te vullen.

De inschrijving dient op straffe van onontvankelijkheid minstens de volgende informatie te bevatten:

 • Naam Deelnemer / Functie / E-mailadres / Telefoonnummer

 • Naam kandidaat (instelling) / Adres kandidaat (instelling)

 • Omschrijving van je idee;

 • Hoe ben je tot het idee gekomen;

 • Hoe komen de pijlers terug in jouw idee;

 • Waarom moet de jury jouw idee selecteren;

3.2. De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bijkomende informatie op te vragen indien de vragenlijst onvoldoende duidelijkheid schept over de deelname van de Kandidaat aan de Wedstrijd en / of het naleven van de voorwaarden van het Wedstrijdreglement.

Antwoorden op deze vragen dienen de Organisator binnen de termijn van deelname te bereiken op straffe van verval van de inschrijving.

FASE 2: Procedure na inschrijving

3.3. Het project dient door de Deelnemer op straffe van onontvankelijkheid uiterlijk op 31.07.2022, 23:59, bezorgd te worden aan de Organisator.

Ideeën tot verbetering van het welzijn van bewoners worden geldig geacht indien zij in relatie staan tot de maaltijden van de bewoners. De Idee kan een bestaand project ondersteunen dan wel een geheel nieuw initiatief uitmaken.

Zulke ideeën kunnen betrekking hebben op diverse aspecten van de maaltijd zoals het culinaire, het sociale en / of de beleving ervan en zullen hoger gerangschikt worden indien zij erin slagen de diverse aspecten te combineren.

3.4. De Organisator zal bij het beoordelen van de ideeën volgende criteria hanteren:

 • Een duidelijke link met voeding.
 • De impact die je idee kan hebben om van eten een feest te maken.
 • De sociale dimensie die het project heeft.
 • Hoe multidisciplinair het idee is.
 • Effect op lange termijn.
 • Originaliteit.

3.5.Na het verstrijken van de inschrijvingstermijn zal een jury aangesteld door de Organisator alle geldig ingediende kandidaturen beoordelen en maximaal vijf (5) ideeën selecteren waarbij zij gebruik zal maken van voormelde criteria. De Kandidaat kan, maar zonder verplichting vanuit de organisator, worden uitgenodigd om het weerhouden idee mondeling te verdedigen voor de jury.

FASE 3: Procedure voor de top 5

3.6. Na de selectie van de vijf (5) best scorende ideeën door de jury zal de Organisator de geselecteerde Kandidaten in kennis stellen van hun selectie en hun uitnodigen voor deelname aan de finale stemronde dewelke zal plaatsvinden tijdens een live event op 22 september 2022. Exacte timing en locatie worden bepaald in functie van dan geldende maatregelen ter bestrijding van Coronavirus COVID-19. De Organisator behoudt zich het recht voor om in deze fase voorwaarden op te leggen teneinde een effectieve uitvoering van de idee te garanderen ingeval van winst.

3.7. Indien één Kandidaat weigert nuttig gevolg te verlenen aan deze uitnodiging, voorafgaand aan het live event op 22 september 2022 haar kandidatuur intrekt of weigert de gestelde voorwaarden te aanvaarden, zal de Kandidaat die daarop volgend het best gerangschikt was uitgenodigd worden.

3.8. Tijdens het live-event zal de winnaar bekend gemaakt worden. De jury geeft haar punten aan de vijf (5) geselecteerde Kandidaten gebaseerd op de 6 pijlers (dit maakt 60% deel uit van de punten). Tijdens het live event op 22/09/2022 kan het aanwezige publiek stemmen op de vijf (5) geselecteerde Kandidaten (dit maakt 40% deel uit van de punten). De stemming is enkel voor de aanwezigen van het event. De Kandidaat die in totaal het meest aantal punten behaald heeft, is de winnaar.

4.DE PRIJZEN EN DE VOORWAARDEN DAARAAN VERBONDEN

4.1. De prijs te winnen, onder voorwaarden van dit Wedstrijdreglement, is:

 • voor de 1ste plaats - een maximaal doelgebonden bedrag van € 10.000,00 voor de Winnaar van de Wedstrijd;

 • voor de 2de plaats – een maximaal doelgebonden bedrag van € 2.500,00;

 • voor de 3de plaats – een expert die tijdens het project helpt, ter waarde van € 2.500,00.

4.2. Door deelname en medewerking aan de Wedstrijd verbindt de Kandidaat-Winnaar zich ertoe om ingeval van winst het bedrag van € 10.000,00 exclusief in te zetten ter realisatie van de idee (op de desbetreffende vestiging). De prijs zal slechts worden overgemaakt aan de Kandidaat-Winnaar nadat de Kandidaat-Winnaar door het aanleveren van afdoend bewijs heeft aangetoond dat hij de idee integraal zal realiseren na ontvangst van de gelden en daarbij alle gestelde voorwaarden zal naleven.

De idee dient alleszins opgestart te worden uiterlijk tegen 1.07.2023.

De Kandidaat-winnaar zal controle op de naleving van deze verplichting mogelijk maken door de Organisator uit te nodigen voor een fysiek bezoek en haar, op eerste eenvoudig verzoek, alle relevante stukken te bezorgen dewelke aantonen dat de idee integraal gerealiseerd werd in overeenstemming met de gestelde voorwaarden en het Wedstrijdreglement.

Indien tijdens het fysiek bezoek wordt vastgesteld dat de idee niet, niet tijdig of niet integraal zal gerealiseerd worden, of indien er onvoldoende / geen stukken worden bezorgd dewelke de uitvoering van de idee (in overeenstemming met de voorwaarden) aantonen, heeft de Organisator steeds het recht om op eerste verzoek de terugbetaling te vorderen van de integrale som van € 10.000,00, of een deel daarvan.

4.3. De prijs is steeds verbonden aan de Kandidaat en is niet overdraagbaar.

4.4. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet.

4.5. Eén Kandidaat kan slechts één idee indienen en dit idee kan niet gewijzigd worden na selectie ervan door de jury.

4.6. Indien de winnende idee een bedrag lager dan de maximumprijs van € 10.000,00 omvat zal het saldo niet uitgekeerd worden en zal de Organisator het saldo inzetten op de volgende editie van de Wedstrijd.

4.7. Indien de winnende idee een bedrag hoger dan de maximumprijs van € 10.000,00 vereist blijft de prijs gelimiteerd tot € 10.000,00 en zal de bijkomende voorwaarde worden opgelegd aan de Kandidaat om de vereiste opleg te garanderen alvorens de prijs uit te keren.

5.BIJZONDERDE VOORWAARDEN

5.1. De Deelnemer garandeert door inschrijving van een Kandidaat dat de Kandidaat voorafgaand op de hoogte werd gesteld van de inschrijving en dat de Kandidaat de inschrijving en het wedstrijdreglement uitdrukkelijk aanvaardde voorafgaand aan de inschrijving.

5.2. Voor zover als nodig maakt de Deelnemer zich sterk voor de Kandidaat en erkent hij / zij de mogelijkheid van de Organisator om de Kandidaat te contacteren in het kader van haar kandidatuur.

5.3. De Deelnemer en de Kandidaat garanderen dat de idee (en de concrete uitvoering daarvan) geen schending uitmaakt van rechten van derden, waaronder o.a. houders van intellectuele rechten. In voorkomend geval zullen de Deelnemer en de Kandidaat de Organisator vrijwaren voor enige en alle vorderingen dewelke opzichtens de Organisator zouden gesteld worden en die rechtstreeks of onrechtstreeks hun grondslag vinden in de overtreding van de geboden garantie.

5.4. De Deelnemer en de Kandidaat verlenen door deelname aan de Wedstrijd de Organisator het recht om publiekelijk te communiceren over de idee (en haar uitvoering) en de Kandidaat teneinde de Wedstrijd te promoten, ongeacht het gebruikte medium.

5.5. De Kandidaten dewelke de top vijf (5) uitmaken wordt het recht toegekend om publiekelijk te communiceren over hun deelname aan de Wedstrijd met dien verstande dat deze communicatie steeds vergezeld dient te zijn van de logo’s verbonden aan de Wedstrijd evenals de logo’s van de organisatoren.

6.DUUR VAN DE WEDSTRIJD

6.1. Deelname aan de Wedstrijd is enkel geldig tot 31.07.2022, 23:59.

7.AANVAARDING

7.1. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren de Deelnemer en de Kandidaat kennis te hebben genomen van het Wedstrijdreglement en aanvaarden zij elk het Wedstrijdreglement in haar bepalingen en zonder enig voorbehoud.

7.2. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaarden de Deelnemer en de Kandidaat dat de Organisator op generlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de Wedstrijd, behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout. De Organisator is aldus niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dewelke zou ontstaan in hoofde van de Deelnemer en de Kandidaat in het kader van de Wedstrijd.

8.VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

8.1. Naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd zal de Organisator persoonsgegevens verstrek in het deelnameformulier verwerken dewelke noodzakelijk zijn om deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken. De volgende categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

 • Identificatiegevens van de Deelnemer en eventuele contactpersonen van de Kandidaat

De Organisator verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”).

8.2. In het kader van dit Wedstrijdreglement dient de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke beschouwd te worden. U kan de Organisator steeds bereiken door gebruiken te maken van onderstaande contactgegevens: award@etenisfeest.be.

8.3. De Organisator bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijk instructies ontvangen en de persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van de Organisator en conform de AVG. Deze verwerkers kunnen steeds worden meegedeeld op verzoek.

8.4. De Organisator verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal de Organisator in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in dit Wedstrijdreglement.

8.5. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens om de deelname aan de Wedstrijd mogelijk te maken. De verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken;

 • Uitvoering aan de Wedstrijd te geven;

 • Controle uit te voeren op de correcte naleving van de voorwaarden van de Wedstrijd;

 • Correcte levering van de prijzen;

 • Contacteren van de Kandidaten door de Organisator in het kader van direct marketing indien deze daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

De Deelnemer verschaft zelf de persoonsgegevens aan de Organisator en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan.

8.6. De Deelnemer, evenals elke andere betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt over de volgende rechten als betrokkene in de zin van de AVG:

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie of recht op wissing;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op het intrekken van je toestemming;
 • Recht om klacht in te dienen;
 • Recht op informatie;
 • Recht op transparantie.

De aanvraag tot uitoefening van één der rechten kan gebeuren via een verzoek te richten aan award@etenisfeest.be.

8.7. De Organisator zal de verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het uitvoeren van de Wedstrijd, of langer indien wettelijk vereist.

9.OVERIGE BEPALINGEN

9.1. De Organisator behoudt zich het discretionair recht voor om iedere Kandidaat uit te sluiten van de Wedstrijd en / of de toegekende prijs terug te vorderen, indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met het Wedstrijdreglement of zich schuldig maakt aan fraude of andersoortig oneerlijk gedrag.

De beslissingen terzake zijn niet vatbaar voor beroep.

9.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Wedstrijdreglement.

9.3. Indien één of meer bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar zijn of in strijd zijn met andere toepasselijke reglementen, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van deze bepaling niet in het gedrang brengen, maar zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling benadert.

Dit recht tot vervanging van een bepaling wordt discretionair uitgeoefend door de Organisator en is niet vatbaar voor beroep.

9.4. Op alle geschillen aangaande de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing en elk geschil over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van keuze van de Organisator.

10.CONTACT

10.1. Indien de Deelnemer of Kandidaat vragen heeft aangaande het Wedstrijdreglement kan hij / zij zich steeds richten tot de Organisator via het e-mailadres van de Organisator via award@etenisfeest.be.